Ticaret Unvanı nasıl seçilir?

İçindekiler

 • Püf Noktaları
 • Ticaret Unvanı Kullanım Zorunluluğu
 • Tescil
 • Unvan Şekilleri
 • Şubeler

 

 • Unvanın Devri
 • Sahiplik İlkesi
 • Bildirim ve ceza
 • Unvanına tecavüz edilenlerin hakları
 • Unvan sorgulama
 • Unvan seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Şirketinizin ünvanı başka bir deyişle firma isminizi nasıl seçmemiz gerekli bu yazıda inceleyeceğiz. Sizin tüzel kişiliğiniz olarak her yerde adınızı dalgalandıracak bu ismi seçmek çok önemli, yeni doğmuş bir çocuğa isim verir gibi sizin özellikleriniz yansıtacak o özel ismi bulmak için ilham almanız ve kendinizden bir şeyler koyarak daha sonra hikayeleştirebileceğiniz isimler elbette daha başarılı olacaktır.

Öncelikle ünvan seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir tek tek üzerlerinden geçelim.

Unvan için bazı püf noktaları:

1- Sizi veya yapacağınız işi en iyi yansıtan isimleri bulmaya çalışın.

2- Marka olarak da kullanacağınız ismi firma ünvanı olarak da kullanabilirsiniz. O zaman akılda kalıcı, 6 harfi geçmeyen çarpıcı isimler bulmaya çalışın iş alanınızla ilgii. Marka tescili yapmayacaksanız da başka markaların isimlerine benzer isimler koymayın, asliye ticaret mahkemelerinde size açılan davalarla ilgili uğraşabilirsiniz.

3- İnternette ve sosyal medya aramalarında arama motorunda öne çıkaracaklar isimleri bulmaya çalışın. Firmayı daha kurmadan .com alan adı alabilmek güzel olur. Ayrıca sosyal medya ortamlarındaki hesapları toplamak da çok önemli. Sizin direk hesabınız olması yerine eklentili isimler kullanmak zorunda kalabilirsiniz aksi takdirde.

5- Yapacağınız işin düzenleyeci mevzuat kısımlarını inceleyin. Bazı ifadeler var ki mevzuat gereği isminizde geçmezse ilgili alanda faaliyet yapabilecek izin belgelerini alamazsınız. Örnek vermek gerekirse özel istihdam bürosu açacaksanız ilgili tebliğine göre insan kaynakları danışmanlık gibi ifadeler yer almalı.

6- Yurtdışına da açılmayı düşünüyorsanız uluslarası girmek isteyeceğiniz pazarlara da uygun bir isim olması iyi olur. Bazı isimler yurtdışında anlam olarak uygun düşmeyebilir.

Bu yukarıda saydığımız kalemler dışında bu işin düzenlemesinin yapıldığı Türk Ticaret kanunu bizlere neler diyor bakalım:

Mevzuat:Türk Ticaret Kanunu

Ticaret unvanı

Kullanma zorunluluğu

Genel olarak
MADDE 39– (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve
işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

(2) (Değişik birinci cümle: 26/6/2012-6335/6 md.) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari
işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak
düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin
sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma
yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin
internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve
üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde
müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı yayımlanır.

Tescil

MADDE 40– (1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde,
ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline
tescil ve ilan ettirir.

(2) (Değişik: 15/2/2018-7099/21 md.) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun
altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına
imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret
sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle
verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret
siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci ve ikinci fıkra
hükümleri bu işletmelere de uygulanır. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı
olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta
şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur.

(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi
ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari
işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir
ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra
açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

Ticaret unvanının şekli

Gerçek kişiler

MADDE 41- (1) Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak
yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur.

Tüzel kişiler

a) Kollektif ve komandit şirketler


MADDE 42- (1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az
birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

(2) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı komandite
ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu
şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanlar
bulunamaz.

b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler

MADDE 43- (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve
46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler.
(2) Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin
bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı
takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak
yazılamaz.

c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki

MADDE 44- (1) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret
unvanları, adlarıdır.

(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını
veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret
unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

d) Ortak hükümler

MADDE 45- (1) Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce
tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır.

Ekler
MADDE 46– (1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu
hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak,
gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini
belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan
ekler yapılabilir.
(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu
izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.
(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak
Cumhurbaşkanı kararıyla konabilir.(1)

Ticaret unvanının devamı

MADDE 47- (1) Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı
kanunen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir.

(2) Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi
hâlinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret
unvanına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin
devamını kabul eder veya şirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde
bildirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir. Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni
alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir.

Şubeler

MADDE 48- (1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek
kullanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir.

(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır.

(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret
unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.

Ticaret unvanının devri

MADDE 49- (1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez.

(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu
doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.
III – Ticaret unvanının korunması

İlke

MADDE 50- (1) Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece
sahibine aittir.

Bildirim ve ceza

MADDE 51- (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk
Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanu
hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili
makamlara bildirmek zorundadırlar.(2)
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 192 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ticaret sicili müdürüne
ve Cumhuriyet savcılığına” ibaresi “makamlara” şeklinde değiştirilmiştir.
10986
(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/7 md.) 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler,
ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.
(3) (Ek: 26/6/2012-6335/7 md.) 46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye
aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis
veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları

MADDE 52- (1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından
kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı
tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu
olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve
zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak
mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına
da hükmedebilir.

(2) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen
kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir.

B) İşletme adı

MADDE 53- (1) İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak
ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi
gerekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler uygulanır.

Kaynak:https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf

UNVAN SORGULAMA

Ticaret sicilin sayfasında unvan sorgulama yapabilmektesiniz: https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/unvansorgulama.php Ayrıca bu sayfada aşağıdaki uyarılarla karşılacaksınız:

UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile önemli değişikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

1.      Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.

Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.1)

Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.(Ör.2)

Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.3)

Örnekler:

Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

2.      Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Yukarıda linki paylaştık.

3.      Tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür.

4.      Ticaret unvanları yabancı dilde belirlenebilecektir.

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

5.      Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması yeterli olacaktır.

6.      Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.

7.      Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir.

8.      Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

9.      İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

Dikkat Edilecekler:

Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kısaltma yapmadan kullanması mecburidir. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

10.  Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.

}

12 Haz 2020

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This