Neden mükellef olmam lazım, kimler mükellef?

Mükellef nedir, kime mükellef denir?

Öncelikli olarak mükellef nedir ona bir bakalım. Mükellef yükümlü manasına gelir, gelir idaresi bakımından vergi yükümlüsüne verilen addır mükellef. Mükellef bazen tüzel kişi bazen de gerçek şahıs olarak karşımıza çıkabilir. Farklı tanımlarla bu kişi ve şahıslar birbirinden ayrılarak değişik oluşumların oluşabilmesi olanak sağlanmıştır.

Kimler vergi mükellefi olmalı?

Gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle ilgili fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa (uzmanlığa) dayanan bir meslek ya da sanat faaliyetiyle uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir.

Fiili olarak çalışmaya başlamaktan kasıt mükellefin faaliyetine başladığını gösteren bazı şartların oluşmasıdır. Bu şartlar tüccarlar ve
serbest meslek erbabı için farklılık göstermektedir. İşe başlama ile ilgili kafanıza takılan diğer sorularınız için bu yazımı okumanızda fayda var:https://kurums.com/ise-baslama/

Tüccarlarda İşe Başlama Belirtileri

 • Bir işyeri açmak (İşyeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiilticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatlaolursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması işyerinin açıldığını göstermez.),
 • İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,
 • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlanması.
 • Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birinin gerçekleşmiş olması mükellefiyette işe başlanıldığını gösterir.

Serbest Meslek Erbabı İçin İşe Başlama Belirtileri

 • Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel işyerleri açmak,
 • Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden
 • tabelalar ve levhalar asmak,
 • Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,
 • Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik
 • veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak, (Bu şekilde birlik veya odaya kayıt yaptıranlar herhangi bir nedenle mesleki faaliyet yapmayacak ise bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.)

Kollektif Şirketlerde Mükellefiyet

Gelir vergisi açısından kollektif şirketlerin tüzel kişiliği değil, her bir ortak ayrı ayrı esas alınır ve gelir vergisi, her bir ortak adına ayrı ayrı tarh ve tahakkuk ettirilir. Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi ise şirket tüzel kişiliğidir. Gelir stopaj veya katma değer vergisi şirket tüzel kişiliği adına tarh ve tahakkuk ettirilir.

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Adi Komandit Şirketlerde Mükellefiyet

Adi komandit şirketlerde gelir vergisinin muhatabı şirket ortaklarıdır. Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi adi komandit şirketin kendisidir.

Adi Ortaklıklarda Mükellefiyet

Adi ortaklığın ticari faaliyette bulunması durumunda ortaklığın bu faaliyetten elde ettiği kazancı ortaklar şirketteki payları oranında beyan eder. Ortakların kazancı ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulur. Adi ortaklıklar tüzel kişilikleri olmamasına rağmen diğer şirketler gibi gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusudur ve katma değer vergisi bakımından da vergi mükellefidir.

Gelir idaresi mükelleflere kolaylık olsun diye rehberler de yayınlamış durumda. Bu linkten ulaşabilirsiniz:https://www.gib.gov.tr/rehberler-0

Yeni nesilde mükellefiyetle ilgili akla takılanlar

Zaman hızlı bir şekilde akıyor ve zaman içerisinde yeni nesil iş kolları doğabiliyor, on yıl önce olmayan akıl bile edilmeyen bir şey, on yıl sonra başlı başına para kazanılan bir alana dönüşebiliyor. Maliye bile bunlardan bazılarına tanım yapmakta gecikiyor, sonradan takip ederek düzenlemeler getirebiliyor.

Mesale sosyal medya fenomenlerinin elde etmiş olduğu reklam bedelleri, kripto para değer artışlarından kazanılan kazançlar gibi kalemler on yıl önce dünyamızda pek de bir anlam ifade etmiyordu, artık böyle iş kolları var ve hala kripto paralar gibi tanımları flu olan alanlar var. Bu alanlara sonraki yazılarımızda detaylıca girip yeni neslin dertlerine derman olmaya çalışacağız.

Yönetim kurulu kararı nasıl alınır?

Yönetim Kurulu Kararı nasıl alınır bu yazımızda işleyeceğiz. Anonim ve Limited Şirketler açısından yönetim kurulu kararı alırken dikkat edilmesi gerekenler bu yazıda yer alıyor.

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulu kararı geçerlilik şartları

MADDE 390- (1) Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

(2) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

(3) Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

(4) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

(5) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Batıl kararlar


MADDE 391- (1) Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle;

a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,
c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,
d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin,
kararlar batıldır.

Karara katılma yasağı

MADDE 393- (1) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.
(2) Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.
(3) Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır.

Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı Nasıl Alınır?

Limited şirketlerin yönetim organı müdürlerdir (TTK m.623). Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir ve müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla kişiye verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise en az bir limited şirket ortağının şirketi yönetim ve temsil yetkisinin bulunması zorunluluğudur.

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde, müdürlerden biri, şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanacaktır (TTK m.624/1).

Müdürlerin kararları açısından ana kural, birden fazla müdürün bulunması halinde kararların çoğunlukla alınması olup eşitlik halinde başkanın oyunun üstün sayılmasıdır (TTK m.624/3). Ana kural bu olmakla beraber şirket sözleşmesi müdürlerin karar almaları konusunda, minimum nisabın altında kalmamak üzere, değişik bir düzenleme öngörebilir.

Elbette eşitlik halinde üstün oy hakkını kullanan başkanın, karara ilişkin olarak, diğer müdürlere oranla daha ağır bir sorumluluğu olacaktır.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarında eşitlik halinde yönetim kurulu başkanının üstün oy hakkı bulunmazken ve bunun aksine bir düzenleme de yapılamazken limited şirketlerde müdürler kurulu kararında eşitlik halinde müdürler kurulu başkanının üstün oy hakkı bulunmaktadır. Bu konuda aşağıdaki yazıda bu konu ile detaylı yazı aşağıda yer almaktadır.

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/123malicozum/008_MUSTAFA_YAVUZ.pdf

Sanal ofis çözümleri, 2020 için rehberiniz

Sanal Ofis Nedir?

Sanal ofis nedir, kimler için sanal ofis hizmeti almak daha mantıklı gelin beraber inceleyelim. Bir çok iş hayatına yeni atılan kişi hemen bir yer tutup, bir çok kalemde masraf oluşturmaya başlar. Elektrik, su, telefon, internet abonelikleri ve kira, aidat, stopaj gibi maliyetlerle uğraşmak zorunda kalır. Aslında birçok yeni iş sahibi adres belli olsun, resmiyette bir yerimiz gözüksün şeklinde ilerleyerek bu maliyetlere katlanıyor. Artık bu kalemleri yönetimi ile sizi uğraştırmayacak alternatif çözümler çıkmaya ve gün geçtikçe büyüyüp kendi halinde bir sektör olarak büyümeye devam ediyor. Sanal ofisler maliyet azaltma ve merkezi konumlarda adres gösterme gibi prestij sağlayıcı özellikleri ile öne çıkmaya başladılar.

Sanal Ofis Hizmetleri

Sanal ofislerde bir çok farklı hizmetle sektörde bir birleri ile yarışarak girişimcilere hizmet sunuyorlar. Bunlardan bir kaçına göz atarsak alabileceğiniz başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Yasal adres gösterebilme imkanı
 • Posta kargo takibi
 • Telefon hattı tahsisi
 • Çağrı karşılama, sekreterlik hizmetleri
 • Toplantı odası kiralama günlük-saatlik
 • Çalışma odası kiralama günlük-saatlik

Sektörde baktığımızda aşağıdaki birkaç firma bu konuda öne çıkmakta.

Sanal ofis firmaları:

eofis, workinton, kolektifhouse, regus, kamara ...

Sanal ofiste yasal adres gösterme işlemi nasıl olur?

Firma ve sizin aranızda yapılacak bir sözleşme ile size bir m2 tahsis etmeleri gerekiyor vergi dairesine göre. Vergi dairesi yoklama memurları yerinde yoklamaya gelip ofisin olup olmadığı ile ilgili yerinde tespit yaparlar, genelde masa sandalye ofis mobilyası gibi kalemlerin tabletleri ile fotografı çekilerek yetkiliye yoklama fişi imzalatılır. Bazı durumlarda yerinde yoklama kaldırılmıştır. Bunlara uyan bir durumunuz varsa yerinde yoklama yapılmaz.Değişiklik aşağıdaki şekilde 03.10.2019 da yapılmıştır:

 1. Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması,
 2. Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması,
 3. Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliği yoklaması, şube açılış yoklaması,

Sanal Ofiste telefon hizmeti nasıl alınır?

Mevcut bir hattınız varsa numaranızı ilgili firmaya devredebilir, sıfırdan numara alacaksanız ilgili firmadan numara tahsis edilmesini talep edebilirsiniz.

Sanal Ofis kimler için ideal?

Yeni başlangıçlarda ve küçülme aşamasındaki firmalarda maliyet unsurlarını kontrol altında tutmak için ideal bir çözüm türü sanal ofisler olarak karşımıza çıkmakta. Bir çok firma bu yönde tercihte bulunarak hızlı bir şekilde yol alma ve maliyet odaklı yaklaşımla sorunlarına çözüm bulmaktadır. Daha çok büyük şehirlerde ve kiralama gibi maliyetlerin yüksek olduğu yerlerde popülerliğini hızla arttıran bir sektör haline geldi. Sanal ofis firmaları ile ilgili birkaç bilinen örnekte paylaştık umarım sizde maliyet avantajı yakalayacak bir çözümü kolayca bulabilirsiniz.

Finans

Banka Hesabı

Kredi

POS

ÖKC

Çek

Teminat

+

Muhasebe

SMMM

YMM

Denetim

Vergi

Bütçe

Raporlama

+

Hukuk

Sözleşmeler

KVKK

İcra

İflas

Arabuluculuk

Dava

+

İK

İşe alım

Performans

Bordrolama

Yetenek

Sadakat

Ücret

+

Bilişim

ERP

Ofis yazılımları

Sunucu

Laptop

E-fatura

E-imza

+

Satış

Satınalma

Kalite

Müşteri

İdari İşler

Güvenlik

Devlet

Bilişim

İk

Muhasebe

Finans

Güvenlik

Hukuk

İdari İşler

Kalite

Müşteri Yönetimi

Pazarlama

Satış

Satınalma

Kurumsal

Arge

Girişimcilik

Devlet

Pin It on Pinterest